top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI - ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Kupujących podlegają podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w tym obowiązującego od 25 maja 2018 roku ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

 

​2. Dane osobowe Kupującego zostają uzyskane w toku składania przez Kupującego Zamówienia w Sklepie w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

 

3. Administratorem zbioru danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca- Paulina Matosek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Matosek DESIGN, z siedzibą w Toruniu, wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia, zarejestrowaną pod numerem 59089, NIP 9662170930, REGON 3405640, adres e-mail pm@paulinamatosek.com, telefon +48 796-557-467.

 

4. W zakresie niezbędnym do dokonywania Zamówień w Sklepie przetwarzanie dokonywane jest w imieniu administratora przez platformę wix.com, która udostępnia system informatyczny do zarządzania stroną www.paulinamatosek.com.

 

a) Platforma wix.com gromadzi dane osobowe Kupujących na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą. Platforma wix.com gromadzi dane  osobowe Kupujących wyłącznie w imieniu i na rzecz Sprzedawcy. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Kupujących przez wix.com odbywa się wyłącznie w imieniu i na polecenie Sprzedawcy.

b) Siedzibą wix.com jest 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Izrael.

 

c) Izrael jest państwem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a zatem państwem trzecim w rozumieniu RODO.

 

d) Zgodnie z art. 45 RODO przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony. Takie przekazanie nie wymaga specjalnego zezwolenia.

 

e) Na podstawie DECYZJI KOMISJI z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych: „Państwo Izrael uznaje się za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej w związku z automatycznym międzynarodowym przekazywaniem danych osobowych z Unii Europejskiej, lub, jeśli operacje przekazywania nie są zautomatyzowane, są one przedmiotem dalszego zautomatyzowanego przetwarzania w Państwie Izrael.”

 

Pełny tekst decyzji dostępny jest na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:027:0039:0042:PL:PDF
 

f) Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności wix.com dostępne są na stronie:

https://pl.wix.com/about/privacy?experiment_id=text_link_2_resp&utm_campaign=em_blast_marketing_notification_gdpr_16052018&utm_source=email_mkt_expert5

 

5. Ponadto dane osobowe Kupujących są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone w siedzibie Sprzedawcy zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, z wyjątkiem danych przekazywanych podmiotom, o których mowa w § 6 pkt 9, w podanym w nim zakresie.

 

6. Informacja o pozyskaniu danych

Przetwarzane dane osobowe zostają przekazane Sprzedawcy dobrowolnie przez Kupujących w związku z dokonywaniem zakupów na stronie www.matosekstudio.com, utworzonej na platformie wix.com, która udostępnia system informatyczny do zarządzania stroną www.matosekstudio.com.

 

7. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu wysyłki, adresu e-mail, nr telefonu, ewentualnie numeru NIP przetwarzane są przez:

- Sprzedawcę będącego administratorem danych,

- Platformę wix.com wyłącznie w imieniu i na polecenie Sprzedawcy w związku z udostępnianiem systemu informatycznego do zarządzania stroną www.matosekstudio.com

8. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Kupujących przetwarzane są:

 

a) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu:

- umożliwienia Kupującym dokonania zakupów na stronie www.paulinamatosek.com,

- umożliwienia Kupującym kontaktu ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu,

 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy zawartej z Kupującym oraz ewentualnie podjęcia stosownych działań przed zawarciem umowy na żądanie Kupującego,

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, w szczególności obowiązków z zakresu prawa podatkowego,

 

d) na podstawie art. 6 ust.1 lit.f) RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, w szczególności w celu ewentualnego dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń wynikających z zawartej z Kupującym umowy.

 

9. Odbiorcy danych

Dane osobowe Kupującego zostają udostępnione przez Sprzedawcę innym podmiotom, które przetwarzają dane na podstawie umowy z Sprzedawcą, w zakresie wskazanym przez Sprzedawcę i na jego polecenie.

Dane osobowe Kupującego zostają udostępnione przez Sprzedawcę następującym podmiotom lub kategoriom podmiotów:

 

a) platformie wix.com, która udostępnia system informatyczny do zarządzania stroną www.paulinamatosek.com, na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą,

 

- Siedzibą wix.com jest 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Izrael.

 

- Izrael jest państwem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a zatem państwem trzecim w rozumieniu RODO.

 

- Zgodnie z art. 45 RODO przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony. Takie przekazanie nie wymaga specjalnego zezwolenia.

 

- Na podstawie DECYZJI KOMISJI z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych: „Państwo Izrael uznaje się za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej w związku z automatycznym międzynarodowym przekazywaniem danych osobowych z Unii Europejskiej, lub, jeśli operacje przekazywania nie są zautomatyzowane, są one przedmiotem dalszego zautomatyzowanego przetwarzania w Państwie Izrael.”

Pełny tekst decyzji dostępny jest na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:027:0039:0042:PL:PDF

- Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności wix.com dostępne są na stronie:

https://pl.wix.com/about/privacy?experiment_id=text_link_2_resp&utm_campaign=em_blast_marketing_notification_gdpr_16052018&utm_source=email_mkt_expert5

 

b) podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie obsługą księgową- na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, w szczególności obowiązków z zakresu prawa podatkowego

 

c) przewoźnikom- na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę w celu wykonania umowy sprzedaży zawartej z Kupującym.

 

10. Okres przechowywania danych

a) Dane osobowe, o których mowa w § 6 pkt 8 a) będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, bądź zaprzestania przez Sprzedawcę prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 

b)  Dane osobowe, o których mowa w § 6 pkt 8 b) będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, w tym przez okres umożliwiający Kupującemu skorzystanie z wynikających z umowy uprawnień w zakresie prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 oraz uprawnień z tytułu rękojmi, o których mowa w § 5.

 

c)  Dane osobowe, o których mowa w § 6 pkt 8 c) będą przechowywane przez stosowny okres wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowego.

 

d) Dane osobowe, o których mowa w § 6 pkt 8 d) będą przechowywane przez okres w jakim jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, w szczególności w celu ewentualnego dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń wynikających z zawartej z Kupującym umowy.

 

11. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Kupującemu przysługuje:

(I) prawo dostępu do jego danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

(II) prawo do sprostowania danych,

(III) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

a) Zgodnie z art. 17 RODO uprawnienie to przysługuje Kupującemu, gdy:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw  wobec przetwarzania, o którym mowa w § 6 pkt 8 lit d) (na mocy art. 21 ust. 1 RODO)- z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją- i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania (na mocy art. 21 ust. 2 RODO)- jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO,  a zatem usług oferowanych bezpośrednio dziecku.

b) Sprzedawca nie ma jednak obowiązku usunąć danych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

- do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

(IV) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, które oznacza, iż takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

- Ograniczenie przetwarzania danych może nastąpić w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, o którym mowa w § 6 pkt 8 lit d) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

(V) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

a) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, o którym mowa w § 6 pkt 8 lit d) , w tym profilowania na tej podstawie. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

b) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

c) Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

(VI) prawo do przenoszenia danych

a) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

b) Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

(VII) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

(VIII) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kupujący ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Prawa wskazane w § 6 pkt 11 można realizować poprzez kontakt ze Sprzedawcą:

- na adres: Paulina Matosek, ul. Moczyńskiego 13, 87-100 Toruń,

- na adres mailowy pm@paulinamatosek.com,

- pod numerem telefonu: +48 796-557-46

- poprzez kontakt na stronie  www.matosekstudio.com

13. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony www.matosekstudio.com. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 2 pkt 2 b) na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

bottom of page