top of page

REGULAMIN SKLEPU

§ 1 Definicje oraz informacje o sprzedawcy

1. Sprzedawca- Paulina Matosek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Matosek DESIGN, z siedzibą w Toruniu (ul. Moczyńskiego 13, 87-100 Toruń), wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia, zarejestrowaną pod numerem 59089, NIP 9662170930, REGON 3405640, adres e-mail pm@paulinamatosek.com, telefon +48 796-557-467.

 

2. Adres Sprzedawcy – adres, pod którym Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą (ul. Moczyńskiego 13, 87-100 Toruń). Na adres ten:

- należy odesłać zakupione Prace, w przypadku skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, chyba że Konsument wybierze możliwość złożenia takiego oświadczenia drogą elektroniczną;

- należy odesłać zakupione Prace, w przypadku korzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi.

 

3. Adres e-mail Sprzedawcy – adres, pod który można kierować korespondencję elektroniczną dotyczącą wszelkich kwestii związanych ze sprzedażą oferowanych przez Sprzedawcę Prac.

a) W szczególności na adres ten mogą zostać przesłane:

- oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w przypadku wyboru przez Konsumenta takiej formy złożenia powyższego oświadczenia;

- stosowne oświadczenie w przypadku korzystania przez Kupującego z uprawnień z tytułu rękojmi.

b) Kontakt mailowy jest preferowaną przez Sprzedawcę formą kontaktu z Kupującym, ponieważ Sprzedawca, z uwagi na specyfikę swojej pracy, nie zawsze ma możliwość odebrania telefonu.

 

4. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.paulinamatosek.com, utworzony na platformie wix.com, która udostępnia system informatyczny do zarządzania stroną www.paulinamatosek.com, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów u Sprzedawcy.

5. Kupujący- każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.

6. Konsument – zgodnie z art. 22¹ kodeksu cywilnego - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Do umów zawartych przez Sprzedawcę z Kupującym będącym Konsumentem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przewidujące w szczególności prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

7. Prace – oferowana do sprzedaży w Sklepie biżuteria wykonana własnoręcznie przez Sprzedawcę, według autorskiego projektu, dostępna w pojedynczych egzemplarzach bądź w krótkich seriach, zgodnie z opisem zamieszczonym na stronach prezentujących poszczególne Prace.

8. Prace wykonane na zamówienie- biżuteria wykonana z uwzględnieniem indywidualnych preferencji Kupującego, w szczególności co do kształtu, wielkości, koloru, wykonana na podstawie odrębnego projektu uwzględniającego powyższe preferencje.

9. Zamówienie- oświadczenie woli Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży Prac na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Prac.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży Prac oferowanych w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

2. Dokonywanie zakupów w Sklepie jest możliwe:

a) po zapoznaniu się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji,

b) pod warunkiem wyrażenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia,

c) pod warunkiem podania przez Kupującego przy wypełnianiu formularza Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, a także jego realizację).

3. Przedmiotem sprzedaży są Prace prezentowane w Sklepie w chwili składania zamówienia. Każda Praca jest dokładnie opisana, a załączone zdjęcia przedstawiają Pracę będącą przedmiotem oferty. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od oryginału, w zależności od ustawień monitorów poszczególnych Kupujących.

4. Sprzedawca oświadcza, iż prezentowane w Sklepie Prace to biżuteria wykonana własnoręcznie przez Sprzedawcę, według autorskiego projektu, dostępna w pojedynczych egzemplarzach bądź w krótkich seriach, zgodnie z opisem zamieszczonym na stronach prezentujących poszczególne Prace.

5. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Prace są wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Sprzedawca oświadcza, że oferowane Prace są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Sprzedawca informuje Konsumentów, iż obowiązkiem Sprzedawcy jako przedsiębiorcy jest dostarczenie rzeczy bez wad (co stanowi wypełnienie obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

8. Zamieszczenie przez Sprzedawcę w Sklepie określonej Pracy stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.

9. Ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Przy opisie poszczególnych Prac podane są całkowite koszty przesyłki danej Pracy.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Prac, wprowadzania oraz wycofania Prac, udzielania rabatów na poszczególne Prace

oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie dotyczy to zamówień, które zostały złożone przed wprowadzeniem powyższych zmian.

11. Złożenie Zamówienia w Sklepie skutkuje po stronie Kupującego obowiązkiem zapłaty ceny oraz kosztów przesyłki przewidzianych dla wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Pracy.

12. Istnieje możliwość zamówienia u Sprzedawcy Pracy wykonanej na zamówienie. Wszystkie elementy umowy są w takim przypadku ustalane indywidualnie.

a) Praca wykonywana jest na podstawie zawieranej umowy o dzieło.

b) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu Pracy wykonanej na zamówienie. Praca taka stanowi bowiem rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który to przepis przewiduje, iż prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz posiadająca wymienione wyżej właściwości.

 

§ 3 Zawarcie i realizacja umowy

1. Dokonywanie zakupów Prac Sprzedawcy odbywa się za pośrednictwem Sklepu – serwisu internetowego należącego do Sprzedawcy, dostępnego pod domeną www.paulinamatosek.com,  a złożenie Zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

a) W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybraną Pracę bądź Prace do koszyka, przejść do modułu „Koszyk” .

b) W zakładce „Wiadomość dla sprzedawcy” należy podać  wszelkie dodatkowe uwagi do Zamówienia, w szczególności informację o wyborze faktury Vat zamiast paragonu fiskalnego.

c) Następnie należy postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu. 

d) Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia zamówienia.

e) Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu, gdy Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą na Adres mailowy Sprzedawcy. Nie uchybia to prawu Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

2. Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności:

a) przelew bankowy tradycyjny na rachunek:

48 2340 0009 0520 2400 0000 0086

b) płatność gotówką przy odbiorze osobistym pod Adresem Sprzedawcy

3. Termin płatności:

a) Termin płatności za zakupione prace wynosi 3 dni.

b) W przypadku braku wpłaty w powyższym terminie Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży (uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży w takiej sytuacji jest zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, a zatem zgodnie z przepisem art. 492 kodeksu cywilnego Sprzedawca może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego).

4. Zakupione Prace zostaną wysłane w terminie 4 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.

5. Każda Praca zapakowana jest w ozdobne pudełeczko firmowe Sprzedawcy.

6. Dostawa:

a) Prace zakupione w Sklepie zostają doręczone, według wyboru Kupującego, za pośrednictwem:

a) InPost – przesyłki kurierskiej

b) Możliwy jest również odbiór osobisty zakupionych Prac pod Adresem Sprzedawcy, po uzgodnieniu terminu dogodnego dla obu stron.

7. Sprzedawca wystawia Kupującemu, według jego wyboru, paragon fiskalny bądź fakturę VAT i przesyła je razem z Pracą.

8. Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien uczynić zadość obowiązkom wynikającym z art. 545 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

a) Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju;

b) jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem, który dokonał zakupu w Sklepie, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 4 pkt 5 b) oraz pkt 8.

a) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu Pracy wykonanej na zamówienie. Praca taka stanowi bowiem rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który to przepis przewiduje, iż prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz posiadająca wymienione wyżej właściwości.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Pracy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

a) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

b) Oświadczenie można złożyć:

- na formularzu, którego wzór został zamieszczony poniżej i którego kopię załączono do zakupionej Pracy bądź

- poprzez wysłanie jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia

c) Oświadczenie można wysłać:

- osobno lub łącznie z odsyłaną Pracą, której oświadczenie dotyczy

- drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego poniżej, bądź innego jednoznacznego oświadczenia, poprzez wysłanie oświadczenia na Adres mailowy Sprzedawcy.

d) W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Odesłanie Pracy:

a) Konsument ma obowiązek odesłać Pracę na Adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

b) Koszty odesłania Pracy na Adres Sprzedawcy, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ponosi Konsument.

c) Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Pracy przed jego upływem.

d) Praca powinna zostać odesłana wraz z firmowym pudełkiem, w które była zapakowana.

 

6. Zwrot płatności:

a) Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta, z wyjątkami wskazanymi w § 4 pkt 5 b) oraz 8 niniejszego Regulaminu.

b) Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od chwili otrzymania Pracy z powrotem.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Pracy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Paulina Matosek DESIGN, ul. Moczyńskiego 13, 87-100 Toruń, pm@paulinamatosek.com

– Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy...................................................................................................... (zakupione Prace należy odesłać w firmowym pudełku, w które były zapakowane).

– Data zawarcia umowy............................, data odbioru przesyłki.......................................

– Imię i nazwisko Konsumenta …....................................................

– Adres Konsumenta …....................................................................

– Podpis konsumenta …..........................................................

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data …...............................................

 

§ 5 Reklamacja - uprawnienia z tytułu rękojmi:

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

4. Uprawnienia Kupującego:

(I) Obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy:

a) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

b) Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady

c) Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

d) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

e) Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

(II) Wymiana rzeczy na wolną od wad albo usunięcie wady:

a)Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

b) Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

c) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

5. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wady:

a) W przypadku stwierdzenia wady Pracy zakupionej w Sklepie, Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia wady na Adres e-mail Sprzedawcy.

b) W zgłoszeniu Kupujący powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie.

c) Kupujący w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania Pracy, której dotyczy reklamacja na Adres Sprzedawcy.

d) Różnice koloru wynikające z indywidualnych ustawień monitora Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji.

6. Koszty przesyłki reklamowanej Pracy ponosi Kupujący (Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem). Koszty, związane z odesłaniem reklamowanej Pracy, Sprzedawca zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji i odesłania Pracy.

8. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

a) Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie uważa się, że uznał reklamację.

b) Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

10. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną koszty wymiany lub naprawy Pracy ponosi Sprzedawca.

11. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy lub żądania obniżenia ceny – Sprzedawca dokonuje zwrotu stosownych kwot na rachunek Kupującego

12. Kupujący nie będący Konsumentem

a) Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Pracy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

b) Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Kupującego lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił Kupującego, że wady nie istnieją.

13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Pracy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 13.

15. W terminach określonych w pkt 14 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady sprzedanej Pracy. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Pracy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Pracy lub usunięcia wady.

 

§ 6 POLITYKA PRYWATNOŚCI - ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe Kupujących podlegają podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów, w tym obowiązującego od 25 maja 2018 roku ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

2. Dane osobowe Kupującego zostają uzyskane w toku składania przez Kupującego Zamówienia w Sklepie w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

3. Administratorem zbioru danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca- Paulina Matosek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Matosek DESIGN, z siedzibą w Toruniu, wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia, zarejestrowaną pod numerem 59089, NIP 9662170930, REGON 3405640, adres e-mail pm@paulinamatosek.com, telefon +48 796-557-467.

4. W zakresie niezbędnym do dokonywania Zamówień w Sklepie przetwarzanie dokonywane jest w imieniu administratora przez platformę wix.com, która udostępnia system informatyczny do zarządzania stroną www.paulinamatosek.com.

a) Platforma wix.com gromadzi dane osobowe Kupujących na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą. Platforma wix.com gromadzi dane  osobowe Kupujących wyłącznie w imieniu i na rzecz Sprzedawcy. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Kupujących przez wix.com odbywa się wyłącznie w imieniu i na polecenie Sprzedawcy.

b) Siedzibą wix.com jest 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Izrael.

c) Izrael jest państwem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a zatem państwem trzecim w rozumieniu RODO.

d) Zgodnie z art. 45 RODO przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony. Takie przekazanie nie wymaga specjalnego zezwolenia.

e) Na podstawie DECYZJI KOMISJI z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych: „Państwo Izrael uznaje się za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej w związku z automatycznym międzynarodowym przekazywaniem danych osobowych z Unii Europejskiej, lub, jeśli operacje przekazywania nie są zautomatyzowane, są one przedmiotem dalszego zautomatyzowanego przetwarzania w Państwie Izrael.”

Pełny tekst decyzji dostępny jest na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:027:0039:0042:PL:PDF
f) Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności wix.com dostępne są na stronie:

https://pl.wix.com/about/privacy?experiment_id=text_link_2_resp&utm_campaign=em_blast_marketing_notification_gdpr_16052018&utm_source=email_mkt_expert5

5. Ponadto dane osobowe Kupujących są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone w siedzibie Sprzedawcy zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, z wyjątkiem danych przekazywanych podmiotom, o których mowa w § 6 pkt 9, w podanym w nim zakresie.

6. Informacja o pozyskaniu danych

Przetwarzane dane osobowe zostają przekazane Sprzedawcy dobrowolnie przez Kupujących w związku z dokonywaniem zakupów na stronie www.paulinamatosek.com, utworzonej na platformie wix.com, która udostępnia system informatyczny do zarządzania stroną www.paulinamatosek.com.

7. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu wysyłki, adresu e-mail, nr telefonu, ewentualnie numeru NIP przetwarzane są przez:

- Sprzedawcę będącego administratorem danych,

- Platformę wix.com wyłącznie w imieniu i na polecenie Sprzedawcy w związku z udostępnianiem systemu informatycznego do zarządzania stroną www.paulinamatosek.com

8. Cele i podstawa prawna przetwarzania

 Dane osobowe Kupujących przetwarzane są:

a) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu:

- umożliwienia Kupującym dokonania zakupów na stronie www.paulinamatosek.com,

- umożliwienia Kupującym kontaktu ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy zawartej z Kupującym oraz ewentualnie podjęcia stosownych działań przed zawarciem umowy na żądanie Kupującego,

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, w szczególności obowiązków z zakresu prawa podatkowego,

d) na podstawie art. 6 ust.1 lit.f) RODO w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, w szczególności w celu ewentualnego dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń wynikających z zawartej z Kupującym umowy.

9. Odbiorcy danych

Dane osobowe Kupującego zostają udostępnione przez Sprzedawcę innym podmiotom, które przetwarzają dane na podstawie umowy z Sprzedawcą, w zakresie wskazanym przez Sprzedawcę i na jego polecenie.

Dane osobowe Kupującego zostają udostępnione przez Sprzedawcę następującym podmiotom lub kategoriom podmiotów:

a) platformie wix.com, która udostępnia system informatyczny do zarządzania stroną www.paulinamatosek.com, na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą,

- Siedzibą wix.com jest 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Izrael.

- Izrael jest państwem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a zatem państwem trzecim w rozumieniu RODO.

- Zgodnie z art. 45 RODO przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony. Takie przekazanie nie wymaga specjalnego zezwolenia.

- Na podstawie DECYZJI KOMISJI z dnia 31 stycznia 2011 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w Państwie Izrael w odniesieniu do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych: „Państwo Izrael uznaje się za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej w związku z automatycznym międzynarodowym przekazywaniem danych osobowych z Unii Europejskiej, lub, jeśli operacje przekazywania nie są zautomatyzowane, są one przedmiotem dalszego zautomatyzowanego przetwarzania w Państwie Izrael.”

Pełny tekst decyzji dostępny jest na stronie:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:027:0039:0042:PL:PDF

- Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności wix.com dostępne są na stronie:

https://pl.wix.com/about/privacy?experiment_id=text_link_2_resp&utm_campaign=em_blast_marketing_notification_gdpr_16052018&utm_source=email_mkt_expert5

b) podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie obsługą księgową- na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy, w szczególności obowiązków z zakresu prawa podatkowego

c) przewoźnikom- na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę w celu wykonania umowy sprzedaży zawartej z Kupującym.

10. Okres przechowywania danych

a) Dane osobowe, o których mowa w § 6 pkt 8 a) będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, bądź zaprzestania przez Sprzedawcę prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

b)  Dane osobowe, o których mowa w § 6 pkt 8 b) będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, w tym przez okres umożliwiający Kupującemu skorzystanie z wynikających z umowy uprawnień w zakresie prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 4 oraz uprawnień z tytułu rękojmi, o których mowa w § 5.

c)  Dane osobowe, o których mowa w § 6 pkt 8 c) będą przechowywane przez stosowny okres wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowego.

d) Dane osobowe, o których mowa w § 6 pkt 8 d) będą przechowywane przez okres w jakim jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, w szczególności w celu ewentualnego dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń wynikających z zawartej z Kupującym umowy.

11. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe

Kupującemu przysługuje:

(I) prawo dostępu do jego danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

(II) prawo do sprostowania danych,

(III) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

a) Zgodnie z art. 17 RODO uprawnienie to przysługuje Kupującemu, gdy:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw  wobec przetwarzania, o którym mowa w § 6 pkt 8 lit d) (na mocy art. 21 ust. 1 RODO)- z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją- i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania (na mocy art. 21 ust. 2 RODO)- jeżeli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO,  a zatem usług oferowanych bezpośrednio dziecku.

b) Sprzedawca nie ma jednak obowiązku usunąć danych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

- do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

(IV) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, które oznacza, iż takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

- Ograniczenie przetwarzania danych może nastąpić w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, o którym mowa w § 6 pkt 8 lit d) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

(V) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

a) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, o którym mowa w § 6 pkt 8 lit d) , w tym profilowania na tej podstawie. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

b) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

c) Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

(VI) prawo do przenoszenia danych

a) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

b) Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

(VII) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

(VIII) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kupujący ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Prawa wskazane w § 6 pkt 11 można realizować poprzez kontakt ze Sprzedawcą:

- na adres: Paulina Matosek, ul. Moczyńskiego 13, 87-100 Toruń,

- na adres mailowy pm@paulinamatosek.com,

- pod numerem telefonu: +48 796-557-46

- poprzez kontakt na stronie  www.paulinamatosek.com

13. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony www.paulinamatosek.com. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 2 pkt 2 b) na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa. Każdorazowa zmiana Regulaminu publikowana będzie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem i będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

bottom of page